Baan regelement

Baan regelement:  

Met betrekking tot het tennispark Van der Boechorststraat 38 te Amsterdam Buitenveldert.  

1. Het onderhavige reglement is van toepassing op een ieder die zich op het tennispark Van der Boechorststraat 38, Amsterdam-Buitenveldert, hierna te noemen Het Tennispark, bevindt. 

2. De directie van Het Tennispark ziet toe op de naleving van het onderhavige reglement en is bevoegd jegens een ieder die zich op Het Tennispark bevindt naleving van het reglement te eisen. 

3. Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar het oordeel van de directie, in strijd zijn met de goede orde en zeden, zoals:

 • zonder toestemming van de directie muziek maken of ten gehore (doen) brengen;
 • zonder toestemming van de directie enig goed, direct of indirect, verkopen dan wel ter verkoop aanbieden;
 • hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
 • over het net springen;
 • met ontbloot bovenlichaam tennissen dan wel zich zodanig op Het Tennispark bevinden;
 • het bij zich hebben van (een) onaangelijnd(e) (huis)dier(en);
 • reclame maken, in welke vorm dan ook, uitgezonderd met toestemming van de directie;
 • taluds belopen;
 • de tennisbanen betreden anders dan met tennisschoenen en passende tenniskleding;
 • omrasteringen beklimmen;
 • overmatig gebruik van alcohol;
 • het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties;
 • het spelen met ballen buiten de banen;
 • het verontreinigen door wegwerpen of achterlaten van afval op banen, looppaden, parkeerterrein en borders;
 • elke gedraging, waardoor aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten schade kan worden toegebracht;
 • elke gedraging, waardoor aan derden of hun eigendommen schade kan worden toegebracht;
 • roken op de banen of het gebruik van kauwgom; 
 • het meenemen naar de banen van terrasmeubilair, consumpties en/of glaswerk.
 • Deze opsomming is niet limitatief.

4. Men is verplicht ingeval van beschadiging van banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het park, terstond aan de directie of haar gemachtigde mededeling te doen en de geleden schade op verzoek van de directie – voorzover bedoelde schade moedwillig is toegebracht - te vergoeden.

5. Voorts is het een ieder, die niet als tennisleraar gediplomeerd is, zonder toestemming van de directie, verboden op Het Tennispark tennisles te geven of te doen geven, al dan niet tegen vergoeding. 

6. De leden van een tennisvereniging die toegang hebben tot Het Tennispark zijn verplicht zich te houden aan door hun vereniging vastgestelde reglementen, meer in het bijzonder het door hun vereniging vastgestelde banenafschrijfreglement. 

7. Ieder die van een baan gebruik heeft gemaakt dient deze geveegd achter te laten. Voor het vegen dient gebruik te worden gemaakt van de op de banen aanwezige “sleepnetten”. Het is verboden om van de buitenbanen gebruik te maken bij regen, ook mogen de banen bij regen niet gesleept of geveegd worden. 

8. Ieder die van een binnenbaan gebruik maakt dient alvorens de hal te betreden zijn schoenen schoon te maken. Daartoe zijn borstels aanwezig bij de ingang van de hal.

9. Het gebruik van de in de kleedkamers aanwezige kluisjes is voor eigen risico. Het Tennispark aanvaardt geen risico voor de hierin opgeborgen eigendommen. Het gebruik van de kluisjes is mogelijk met een persoonlijk aan te maken pincode. Het gebruik is gratis tegen betaling van een borg die in de daartoe bestemde opening van de kluisjes moet worden geworpen en na gebruik weer wordt geretourneerd. Een kluisje dient na gebruik uiterlijk bij het verlaten van het tennispark, doch in ieder geval uiterlijk om 23.00 uur  uur leeg te worden achtergelaten, bij gebreke waarvan Het Tennispark de kluisjes vóór 07.00 uur 's morgens door middel van gebruik van een mastercode zal leegmaken. In dit geval vervalt de borg aan Het Tennispark en worden de eigendommen uit het kluisje gedurende 24 uur gedeponeerd bij de gevonden voorwerpen. 

10. Auto’s, brommers en rijwielen mogen uitsluitend worden geparkeerd c.q. gestald op de door de parkdirectie daartoe aangewezen of gemarkeerde plaatsen. 

11. De directie is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het park, voor, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht, en evenmin voor schade aan of verlies van zaken. 

12. In gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de directie van Het Tennispark na overleg met het bestuur van de Huurder.