Dubbelen mag weer! Spelregels blijven hetzelfde!

22 mei 2020


Beste leden,  

Afgelopen woensdag kwam de KNLTB met grote nieuwskop: Dubbelen mag weer!

Goed nieuws natuurlijk, maar komt weer met bepaalde voorwaarden als je de tekst volledig doorleest.

Op aangeven van de parkeigenaar zetten we het reserveren voor 4 personen per vandaag voor jullie open.

Let op! Alle spelregels gelden nog! Spelregels zijn volgens de richtlijnen van KNLTB en NOC*NFS in samenspraak van het RIVM.

Een paar hele belangrijke:

 1. Geen reservering, geen tennis en/of toegang tot het park!
 2. Neem je pas mee voor eventuele controle.
 3. Na het spelen meteen naar huis en niet op het park blijven hangen!
 4. Uiteraard de ongeschreven regel dat als er niemand na jullie komt, mag je gewoon doorspelen en stop je weer netjes als de volgende spelers komen.
 5. Geen toeschouwers langs de kant of op het park toegestaan.
 6. ALTC Buitenveldert speelt op de banen: 1, 2, 7 t/m 11 (valt dus op als je op een andere baan speelt)
 7. Neem zelf een bidon met water mee ! Het clubhuis is écht alleen toegankelijk voor noodzakelijk toilet bezoek en personeel! (horeca gesloten)
 8. Was je handen thuis voor en na je bezoek aan het park!
 9. Dubbelspelregels:
  • Zorg voor 1,5 meter afstand. Ook aan het net. Bal laten gaan als er geen 1,5 meter afstand bewaard kan worden. 
  • Reserveer voor 4 personen én niet 2x twee singles! Dubbele reserveringen vallen op en sancties volgen.
 10. Introducés zijn niet toegestaan.
 11. Reserveren 1x per dag (max 3 dagen vantevoren), geen limit voor de hele week.
 12. En helaas is een ochtendtoss of een clubavond niet toegestaan.
 13. Lees nog alle regels uit het vorige bericht.

We merken dat er niet altijd wordt gehouden aan deze regels. Nu de kans groot is dat er meer spelers op het tennispark aanwezig zullen zijn, zal er strenger worden gecontroleerd en sancties in de vorm van ontzegging van toegang tot het park voor een bepaalde tijd denkbaar is.  

Heb je moeite met het reserveren lees het bericht van afgelopen week op de website. Heb je problemen met je bondsnummer, check je lidmaatschap bij de ledenadministratie of penningmeester!

Geniet van het tennissen met z'n allen en wees een beetje lief voor elkaar!

“online reserveren, spelen & snel veilig naar huis!”  

Namens het bestuur & vrijwilligers ALTC Buitenveldert

 

https://www.knltb.nl/nieuws/2020/5/dubbelen-mag-weer-terras-en-clubhuis-blijven-nog-gesloten/

 

 *Lees voor de volledigheid Lees het protocol van het NOC*NSF en de aanvullende richtlijnen van de KNLTB en respecteer de daarin opgenomen instructies en richtlijnen.  

**Lees de richtlijnen op de website van de vereniging en respecteer deze. https://www.altc-buitenveldert.nl/      

 

=======  ENGLISH VERSION =======

 

Dear members,  

Last Wednesday the KNLTB came with a big news headline: Playing Doubles is allowed again!

Good news of course, but still comes with certain conditions if you read the complete story.

At the request of the park owner we activated the online reservation for 4 persons which can be made by KNLTB app or our website www.altc-buitenveldert.nl .

Attention! All rules still apply! Rules are according to the guidelines of KNLTB and NOC*NFS in consultation with the RIVM.

A few very important ones:

 1. No reservation, no tennis and/or access to the park!
 2. Bring your pass for a possible check.
 3. After playing, go home immediately and do not stay on the park!
 4. Of course the unwritten rule that if no one comes after you, you can just keep on playing and stop as the next players come.
 5. No spectators along the side or evne on the park allowed.
 6. ALTC Buitenveldert plays on the following courts: 1, 2, 7 to 11 (stands out if you play on another court).
 7. Bring your own water bottle! The clubhouse is really only accessible for necessary toilet visits and staff! (Bar is closed)
 8. Wash your hands at home before and after your visit to the park!
 9. Double rules:
  • Make sure you're 1.5 meters away. Also on the net. Let the ball pass if you can't keep a 1,5 meter distance. 
  • Reserve for 4 people and not 2x two singles! Double reservations stand out and penalties will follow.
 10. Introductions are not allowed.
 11. Reservations once a day allowed (max 3 days in advance), no limits for the whole week.
 12. And unfortunately organized matches like Toss is not allowed.
 13. Read all the rules from the previous message

We notice that these rules are not always followed. Now that there is a good chance that more players will be present at the tennis park, there will be a stricter control and sanctions in the form of no access to the park for a certain period of time is possible.  

If you have trouble with making a reservation please read last week's message on the website. If you have problems with your knltb number, check your membership with the membership administration or treasurer!

Enjoy playing tennis together and be nice to each other!

"Book online, play & go home safely fast!"  

On behalf of the board & volunteers of ALTC Buitenveldert

 

https://www.knltb.nl/nieuws/2020/5/dubbelen-mag-weer-terras-en-clubhuis-blijven-nog-gesloten/ 

 

 *Read the protocol of the NOC*NSF and the additional guidelines of the KNLTB and respect the instructions and guidelines.  

**Read the guidelines on the website of the KNLTB and respect them. https://www.altc-buitenveldert.nl/       

 

Nieuwscategorieën